O nás

“Kdo jsme”

Jsme personální společností od roku 2007 s tradicí na českém, německém a od roku 2013 i slovenském trhu. Disponujeme profesionály v oboru, kteří jsou “nosníkem” naší společnosti a díky nimž  jsme schopni nejen zabezpečit kvalifikovaný personál našim partnerů, ale i pomoci najít práci uchazečům o zaměstnání.
Odborné znalosti našich specialistů jsou vodítkem a zárukou vyhledání správných lidí pro naše klienty. Věříme našim zaměstnancům.
Mluví za nás léty ověřené zkušenosti a naší filosofií je dlouhodobá spolupráce s našimi klienty.
Disponujeme rozsáhlou databází uchazečů o zaměstnání, která je pravidelně doplňována a aktualizována. Náš tým se skládá z odborníků v oblasti  personalistiky a psychologie.
U každého uchazeče prověřujeme nejen jeho  profesní znalosti a pracovní dovednosti, ale i jeho osobnostní rysy a dispozice pro výkon konkrétní pozice. Pracujeme na základě psychologických testů a odborné personální diagnostiky.
Nejsme žádnými sběrateli a přeposílateli životopisů, provádíme pečlivě výběrová řízení na profesionální úrovni s kandidáty odpovídajícími požadavkům klientů. Při výběrových řízeních a při poskytování ostatních služeb spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými konzultanty s bohatými zkušenostmi z oblasti lidských zdrojů, psychologie, andragogiky a vzdělávání.
Řídíme se obecně platnými zásadami slušnosti a zákony obchodní politiky: diskrétnost, profesionalita, informovanost, spolehlivost a etika. Zákoník práce je pro nás to, co pro křesťany bible.
Naši zákazníci oceňují naše služby založené na více než 30 let zkušeností pod renomovanou značkou(S)TEGMANN  Company. V České republice tato společnost působila od 23.2.2004 pod spisovou značkou C98294 vedená v Praze. Na začátku roku 2009 majitel společnosti Dr. Spiedel rozhodl, že(S)TEGMANN CZECH odejde z českého trhu a dá možnost nově koupené společnosti JOB LEADER CZECH s.r.o., kterou obsadili její původní zaměstnanci, stát se partnerem skupiny  7 (S) , více se dozvíte na http://www.7s-gruppe.de

„Naše koncepce — Kvalifikovaní odborníci“

Vysoká profesní, sociální a organizační způsobilost i výkonnost – to jsou vlastnosti, jimiž se vyznačují kvalitní pracovníci – a proto je jich zároveň tak málo.
Využijte při obstarávání personálu schopnosti společnosti JOB LEADER CZECH s.r.o. , ryze české společnosti s mnohaletou praxí v personalistice a poradenství ve hledávání vhodných pracovníků.
Udržíte si flexibilitu v personálním plánování při současném zachování kvality, pečlivost při výběru personálu a profesionální realizaci. Naším úkolem je optimální naplnění požadavků všech zúčastněných stran. To je filozofie našich služeb.


GDPR


Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

ve společnosti JOB LEADER CZECH s.r.o.

 

Společnost JOB LEADER CZECH s.r.o., se sídlem Obránců míru 2171, 27201 Kladno,, IČ:  28545974, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149348, tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále nařízení jen jako „GDPR“).

Společnost JOB LEADER CZECH s.r.o. je dále označována též jako „naše společnost“ nebo „my“.

Věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím, které by Vám měly poskytnout základní přehled o podmínkách a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším zájmem či účastí v příjímacím řízení na obsazení pracovního místa v naší společnosti nebo ve společnosti našeho obchodního partnera, pro kterého zprostředkováváme zaměstnance, a to ve formě otázek a odpovědí. Vaše další případné dotazy ke zpracování osobních údajů adresujte na gdpr@jobleader.cz.

Přijímacím řízením naší společnosti je proces sdělování údajů od okamžiku, kdy kontaktujeme my Vás nebo Vy nás za účelem uzavření pracovní nebo jiné obdobné smlouvy (např. dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, smlouvy o spolupráci aj.) (dále jen „smlouva“) resp. za účelem zprostředkování zaměstnání, a to až do chvíle, kdy bude vybrán úspěšný uchazeč nebo příjímací řízení bude ukončeno jiným způsobem.

Životopisy uchazečů a informace o Vaší osobě v souvislosti s přijímacím řízením jsou evidovány a zpracovávány prostřednictvím webové aplikace dostupné na internetových stránkách naší společnosti www.jobleader.cz kam každý z uchazečů nahraje základní údaje o své osobě, vzdělán, pracovních zkušenostech a případně připojí svůj životopis.

Životopisy uchazečů mohou být zasílány v PDF formě na adresu společnosti info@jobleader.cz

Jako subjekt údajů a uchazeč o zaměstnání máte vždy možnost zvolit, zda máte zájem účastnit se pouze jednoho přijímacího řízení, nebo zda má zájem na uchování svých osobních údajů i pro budoucí přijímací řízení po stanovenou dobu, nebo zda mají být jeho osobní údaje poskytnuty i jím vybraným společnostem v rámci skupiny zaměstnavatele.

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
 • Správce osobních údajů je naše společnost.
 • Společnost má ustanoveného pověřence na ochranu osobních údajů.
 1. Jaké zpracováváme Vaše údaje?
 • Pro účast ve výběrovém řízení jsou požadovány výlučně základní kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání, dále informace týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, délky praxe, dovedností a schopností. Jiné údaje v souvislosti s výběrovým řízením zpracovávány nejsou.
 • Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tyto jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu, pokud je to třeba pro budoucí plnění závazků z pracovněprávního vztahu (např. údaj o změněné pracovní způsobilosti, o zdravotním stavu). Tyto údaje jsou zpracovávány jako údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajů ve smyslu ust. čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR. V této oblasti však vždy platí požadavek na absolutní minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů.
 1. Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?
 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vedení přijímacího řízení na pozici, o kterou se ucházíte.
 • Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem jejich dalšího užití v rámci v budoucnu vypsaných přijímacích řízení, nebo poptávky po obsazení pracovní pozice v naší společnosti, popř. jiné společnosti skupiny zaměstnavatele, pakliže jste k tomu dal/a svůj výslovný souhlas.
 • Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i dalšími společnostmi s kterou maá JOB LEADER CZECH s.r.o. smlouvu o zpracování údajů, pakliže jste k tomu dal/a svůj souhlas v aplikaci / při zaslání svého životopisu/ v rámci přijímacího řízení, za účelem zaměstnání Vaší osoby u této jiné společnosti.
 • Společnost nezpracovává Vaše osobní údaje pro jiné účely, než bylo uvedeno.
 • Je-li k určitému účelu udělen Váš souhlas ke zpracování osobních údajů, může být tento z Vaší strany kdykoli odvolán, a to i v jeho jednotlivých částech, písemně mailem na e-mailové adrese gdpr@jobleader.cz, nebo poštou na adresu sídla naší společnosti na výše uvedené adrese.
 1. Jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů?
 • Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uskutečnění přijímacího řízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na přijímacím řízení a výběru uchazeče pro pracovní pozici, nebo souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů v souvislosti s budoucími přijímacími řízeními u naší společnosti.
 • Oprávněným zájmem naší společnosti je výběr odpovídajícího uchazeče splňujícího požadavky pro výkon dané pracovní pozice a předsmluvní jednání.
 1. Od koho získáváme osobní údaje?
 • Osobní údaje pro uchazeče o zaměstnání v rámci výběrových řízení získáváme od:
 1. subjektu údajů přímo
 2. od personálních agentur na základě smluvního ujednání
 3. od agentur práce na základě smluvního ujednání
 4. od personálních serverů na základě všeobecných a smluvních podmínek
 5. volně dostupné zdroje
 1. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?
 • Přístup k Vašim osobním údajům je omezen na pověřené zaměstnance naší společnosti, do jejichž kompetence spadá výběr nových zaměstnanců a organizace výběrových řízení.
 • Přístup k Vašim osobním údajům mají i třetí osoby, a to z důvodu organizace přijímacích řízení, nebo poptávky po uchazečích prostřednictvím našich obchodních partnerů či jiných personálních agentur a agentur práce. V této souvislosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny i jiným externím zpracovatelům, jako jsou poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé vzdělávacích a rozvojových programů, a další osoby, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých je zajišťována ochrana Vašich osobních údajů.
 1. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu konání přijímacího řízení, nebo po dobu 10 let za účelem Vašeho kontaktování v budoucích výběrových řízeních, pokud jste k tomu dal/a souhlas. Po uplynutí doby, po kterou byly osobní údaje uchovávány, resp. uplynutí účelu, pro který byly Vaše osobní údaje získány a zpracovány, dochází k jejich automatickému výmazu.
 1. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
 • Jako uchazeči o zaměstnání a subjekty údajů, které zpracováváme, máte právo:
 1. na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 2. na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 3. požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 4. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 5. na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
 6. na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena – bližší informace na uoou.cz.
 1. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů
 • Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.
 1. Jakým způsobem jsou řešeny případy zneužití, poškození nebo neoprávněného užití osobních údajů (tzv. bezpečnostní incidenty)?
 • V případě porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, neoprávněného zpřístupnění, poškození či ohrožení, oznámí naše společnost toto porušení bez zbytečného odkladu příslušnému subjektu údajů, jejichž osobní údaje byly dotčeny. V oznámení se uvedou údaje o pravděpodobných důsledcích porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která naše společnost přijala či navrhuje přijmout s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
 • V případě, že porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude daný bezpečnostní incident oznámen dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze.
 1. Jsou předávány Vaše osobní údaje mimo EU?
 • Naše společnost nepředává Vaše osobní údaje, ani je nezpřístupňuje třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii. Společnost nemá v úmyslu tyto údaje předávat mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor.
 1. Kontakty pro uplatňování práv uchazečů o zaměstnání při zpracování osobních údajů
 • Veškerá Vaše práva, požadavky či dotazy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů mohou být uplatněny u naší společnosti písemně na e-mailové adrese gdpr@jobleader.cz či písemně na korespondenční adresu sídla společnosti.

Nejnovější aktuality

Nacházejí se zde nejnovější aktuality z našeho blogu.

Reportáž TV NOVA. Podívejte se na reportáž o nadstandardních náborových příspěvcích a BONUSECH!

Reportáž TV NOVA. Podívejte se na reportáž o nadstandardních náborových příspěvcích a BONUSECH!

[metaslider id=1288] http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-8-3-2.html  

Čti více

JOBLEADER, všechna práva vyhrazena