Desatero zaměstnavatele

Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce

  1. Vstupní školení provést v den nástupu pracovníka do práce. Tzn. seznámit zaměstnance, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat.
  2. Ověřit platnost dokladů o odborné způsobilosti potřebných k výkonu činnosti zaměstnance, které získal v době před nástupem do Vaší organizace. (Např.odborná způsobilost pro obsluhu zemních strojů, montáž lešení, svářečské práce aj.)
  3. Zdravotní způsobilost zaměstnance pro vykonávanou činnost ověřit na základě závěru pracovně lékařské prohlídky proveden ve zdravotnickém zařízení poskytujícím závodní preventivní péči. (Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v pozdějším znění, Směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnice č. 17/1970.).
  4. Stanovit dobu zácviku na pracovišti a odpovědnou osobu, pod jejímž vedením bude pracovník pracovat v době zácviku.
  5. Vést dokumentaci o provedených školeních, poskytnutých informacích a pokynech.
  6. Seznámit zaměstnance s místními podmínkami na pracovišti. Školení se provádí před přidělením práce, kteoru bude pracovník dle pracovní smlouvy vykonávat. Součástí tohoto školení je informace o rizicích možného ohrožení zdraví a života, jimž je zaměstnanec při práci vystaven a příslušná opatření organizace k odstranění nebo snížení těchto rizik.
  7. Vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), kterými musí být zaměstnanec chráněn v případech, kdy nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými nebo jinými opatřeními. OOPP se poskytují na základě vlastního seznamu organizace zpracovaného ve smyslu nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Zaměstnanec musí být seznámen s návodem na jejich použití.
  8. Seznámit zaměstnance s technologickými a pracovními postupy, které musí při své práci dodržovat.
  9. Seznámit zaměstnance s návody pro bezpečnou obsluhu strojů a zařízení, které bude při své práci používat.
  10. Ověřit znalosti zaměstnance z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, se kterými byl seznámen.

Pro Národní informační centrum BOZP (Český Focal Point) zpracoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nejnovější aktuality

Nacházejí se zde nejnovější aktuality z našeho blogu.

Reportáž TV NOVA. Podívejte se na reportáž o nadstandardních náborových příspěvcích a BONUSECH!

Reportáž TV NOVA. Podívejte se na reportáž o nadstandardních náborových příspěvcích a BONUSECH!

[metaslider id=1288] http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-8-3-2.html  

Čti více

JOBLEADER, všechna práva vyhrazena